Zwrot podatku z Niemiec – jakie dokumenty potrzebuje i co mogę odliczyć?


Niemiecka karta podatkowa, czyli Lohnsteuerbescheinigung jest najważniejszym dokumentem do rozliczenia podatku z Niemiec

Karta podatkowa jest wydawana raz do roku przez pracodawcę, przeważnie w lutym lub marcu kolejnego roku. Lohnsteuerbescheinigung jest to roczne podsumowanie przychodów i zapłaconych składek socjalnych pracownika. Niemiecka karta podatkowa wydawana jest przez pracodawcę zazwyczaj w formacie A4, gdzie po lewej stronie znajduje się tabelka, w której są umieszczone sumy przychodów, zapłaconego podatku oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Jakie dokumenty potrzebuję, jeśli chcę się rozliczyć wspólnie z małżonką/małżonkiem?

- druk EU/EOG z Polskiego Urzędu Skarbowego

Wspólne rozliczenie podatku z Niemiec wymaga złożenia druku EU/EOG, jeśli małżonek mieszka w Polsce. Nawet jeśli drugi małżonek mieszka w Polsce, można zrobić wspólne rozliczenie niemieckiego PIT-u, co w większości przypadków skutkuje większym zwrotem podatku z zagranicy nawet o 2-3 tysiące Euro.

Pobierz druk EU/EOG

Co mogę odliczyć od podatku z Niemiec?

- Dojazdy do pracy

Dojazdy do pracy można odliczyć na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest odliczenie rzeczywistego kosztu poniesionego za dojazdy do pracy (np. łączna suma biletów za komunikację miejską w danym roku). Drugim sposobem jest odliczenie ryczałtu za każdy pokonany kilometr w jedną stronę do pracy z miejsca zamieszkania i w większości przypadków ten sposób jest bardziej opłacalny. Ryczałt za każdy kilometr wynosi 0,30€. Istotne jest to, że ilość kilometrów do pracy liczy się w tym odliczeniu tylko w jedną stronę. Na przykład, jeśli ktoś ma 30 km do pracy w jedną stronę i przepracował cały rok, wówczas jego odliczenie z tytułu dojazdu do pracy może wynosić:

30km x 230 dni x 0,3 € = 2070€
W tym odliczeniu istotne jest to, aby ilość zadeklarowanych kilometrów do pracy pokrywała się z rzeczywistością i aby, była to najkrótsza droga do pracy. Nie trzeba mieć żadnych dowodów potwierdzających. Zatem, co jeszcze można odpisać od podatku w Niemczech?

- prowadzenie podwójnego gospodarstwa domowego>

Odpisy z tytułu prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego można zastosować, jeśli jedno gospodarstwo domowe utrzymuje się w centrum interesów życiowych, natomiast drugie w miejscu zatrudnienia. Dla naszych rodaków w praktyce oznacza to, że tego typu odliczenie mogą zastosować w niemieckim rozliczeniu, jeśli przebywają w Niemczech ze względów zarobkowych, natomiast ich główne miejsce zamieszkania znajduje się w Polsce. Wówczas można odliczyć ryczałtem podróże do Polski lub rzeczywiste poniesione koszty (np. bilety lotnicze) oraz koszty mieszkania/noclegu/hotelu w Niemczech.

Pobierz druk Zjazdy do Polski

- Ryczałty i diety dla pracowników na wyjazdach i delegacjach

Osoby pracujące powyżej 8 godzin na wyjazdach lub w delegacjach mogą odliczyć od podatku z Niemiec odpowiedni ryczałt, przypadający za każdy taki dzień.

Jeśli ktoś pracuje powyżej 8 godzin, będąc na wyjeździe, może za każdy taki dzień odliczyć 14€. Jeśli taki wyjazd trwa dłużej niż 24 godziny, wówczas można odliczyć 28€ za każdą dobę spędzoną poza miejscem zamieszkania. W odliczeniu tym liczy się ilość dni przepracowanych w ciągu roku powyżej 8 godzin lub powyżej 24 godzin. Odliczenie to jest szczególnie interesujące dla osób pracujących w branży budowlanej i transportowej. Na przykład: jeśli monter instalacji elektrycznych codziennie od poniedziałku do czwartku dojeżdża do różnych obiektów budowlanych i jego czas pracy przekracza 8 godzin, jego odliczenie może wynosić:

180 dni x 14€= 2520€
Odliczenie to najczęściej musi być udokumentowane, najlepiej potwierdzeniem od pracodawcy (Bestätigung über Auswärtstätigkeit). Ponadto, jeśli pracownik na wyjeździe sam pokrywa koszty noclegu, może je również uwzględnić w rozliczeniu niemieckiego podatku.

Pobierz druk Zaświadczenie od pracodawcy

Pozostałe odliczenia:

koszty leczenia, które nie są pokrywane przez ubezpieczalnię, czyli Krankenkasse

koszty przedszkola, wykluczając koszty żywieniowe

koszty przeprowadzki, jeśli przeprowadzka ma związek z pracą zawodową

koszty szkoleń i zdobywanie kwalifikacji zawodowych

koszty prowadzenia konta

koszty zakupu odzieży roboczej

koszty dodatkowych ubezpieczeń, które podatnik płaci sam takie jak ubezpieczenie wypadkowe Unfallversicherung, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Privathaftpflichtversicherung, ubezpieczenie od kosztów związanych z ochroną interesów prawnych Rechtschutzversicherung

Dodatkowe przychody do rozliczenia podatku z Niemiec

Załącz odpowiednie poświadczenia lub napisz kwotę otrzymanego zasiłku, jeśli w roku, który chcesz rozliczyć pobierałeś:

Zasiłek dla bezrobotnych Arbeitslosengeld

Zasiłek macierzyński Elterngeld

Zasiłek chorobowy Krankengeld

Dokumenty i odliczenia - najczęściej zadawane pytania

1

W jaki sposób można odliczyć koszty związane z pracą w domu Home Office ?

Odliczenie ulgi na home office jest możliwe, jeśli działalność gospodarcza lub zawodowa była prowadzona wyłącznie z domu. Odliczenie w wysokości 5 euro za każdy dzień jest dozwolone do maksymalnej kwoty 600 euro w roku. Ryczałt dzienny w wysokości 5 euro pokrywa wszystkie wydatki związane z użytkowaniem mieszkania w celach zawodowych, takie jak: prąd, gaz, ogrzewanie, kominiarz, woda, śmieci, podatek od nieruchomości, podatek od nieruchomości, jak również ubezpieczenie domu i budynku. Nie jest konieczne przedstawianie indywidualnych dowodów poniesionych kosztów. Po 120 dniach pracy w domu w roku kalendarzowym wyczerpuje się maksymalna kwota ryczałtu.
2

Czy ryczałt za pracę z domu przysługuje tylko pracownikom, czy również osobom prowadzącym działalność gospodarczą?

Ryczałt może być odliczany przez pracowników jako koszty uzyskania przychodu, a przez osoby samozatrudnione jako koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Ustawodawca zastrzega jednak, że tylko 5 euro dziennie można odliczyć łącznie za całą działalność gospodarczą i zawodową. Oznacza to, że w razie potrzeby 5 euro dziennie należy podzielić na różne dochody, które były w tym dniu jednocześnie osiągane w biurze domowym. Ryczałt za home office nie jest mnożony w przypadku wykonywania kilku czynności.
3

Jakie są konsekwencje zastosowania do kosztów dojazdu z domu do pierwszego miejsca pracy lub działalności i ryczałtu home office?

Jeśli pierwsze miejsce pracy lub, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, miejsce prowadzenia działalności odwiedzane jest tego samego dnia, jak jest wykonywana praca w domu, nie stosuje się ryczałtu home office, ponieważ działalność zawodowa w tym dniu nie odbywała się wyłącznie w domu. Ze względu na to nie można zastosować ryczałtu za dojazdy do pracy i ryczałtu za home office w tym samym dniu.
4

Jakie inne koszty stanowią koszt uzyskania przychodu oprócz ryczałtu na home office?

Zakup sprzętu do pracy wykorzystywanego w celach zawodowych, na przykład komputerów, drukarek, biurek, szafek, półek, lamp do czytania, a także koszty zawodowego korzystania z Internetu lub połączenia telefonicznego stanowią dodatkowo koszty uzyskania przychodu, o ile nie zostały one zwrócone przez osobę trzecią (na przykład pracodawcę lub klienta).
5

Jak Kurzarbeitgeld wpływa na zwrot podatku z Niemiec?

Zasiłek Kurzarbeitergeld ma na celu przynajmniej częściowe zrekompensowanie utraty zarobków. Ma on również na celu utrzymanie pracy, jeśli obecna sytuacja w firmie spowodowałaby konieczność zwolnień. Masz prawo do Kurzarbeitergeld, jeśli pracodawca jest zmuszony do skrócenia Twoich stałych godzin pracy i poinformował o tym odpowiednią agencję pracy. W większości przypadków dzieje się tak z powodów cyklicznych, tzn. z powodu złej sytuacji ekonomicznej Twojej firmy. Wysokość Kurzarbeitergeld zależy od wynagrodzenia, które otrzymywałbyś normalnie - po odliczeniu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne (wynagrodzenie netto): jako dodatek za skrócony czas pracy otrzymujesz 60 procent utraconego wynagrodzenia netto. Pracownicy posiadający co najmniej jedno dziecko otrzymują 67 procent utraconego wynagrodzenia netto. W przypadku pracowników, których wynagrodzenie w danym miesiącu kalendarzowym zostało zmniejszone o co najmniej połowę, obowiązują następujące zasady: - Od 4 miesiąca otrzymywania Kurzarbeitergeld wynosi 70 procent wynagrodzenia netto (pracownicy posiadający co najmniej jedno dziecko: 77 procent). - Od siódmego miesiąca pobierania zasiłku, wynosi on 80 procent wynagrodzenia netto (pracownicy posiadający przynajmniej jedno dziecko: 87 procent).
6

Jakie wymagania muszą być spełnione, aby otrzymać Kurzarbeitergeld?

Zasiłek może być zasadniczo przyznany, jeśli skrócenie czasu pracy w zakładzie zostało uzgodnione między pracodawcą a przedstawicielstwem pracowników lub między pracodawcą a zainteresowanymi pracownikami zgodnie z prawem pracy. Muszą być spełnione następujące warunki: - Przestój pracy jest spowodowana przyczynami ekonomicznymi lub nieuniknionym zdarzeniem (np. powódź, zarządzenie urzędowe). - Przestój jest nieunikniony, a przedsiębiorstwo podjęło wszelkie możliwe działania w celu jego ograniczenia lub wyeliminowania (np. urlopów). - Przestój w pracy ma charakter tymczasowy. Oznacza to, że zasadniczo można spodziewać się powrotu do regularnych godzin pracy w okresie odniesienia. - Utrata godzin pracy została zgłoszona do niemieckiej agencji pracy. - Pracownik kontynuuje zatrudnienie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu po rozpoczęciu utraty pracy i nie otrzymuje wypowiedzenia.
7

Jaki wpływ ma Kurzarbeitergeld na rozliczenie podatkowe?

Kurzarbeitergeld jest wolny od podatku. Zgodnie z prawem podatkowym Kurzarbeitergeld jako świadczenie zastępujące wynagrodzenie podlega jednak tzw. progresji. Oznacza to, że Kurzarbeitergeld (wraz z nieopodatkowanymi dodatkami dla pracodawców i wszelkimi innymi świadczeniami zastępującymi wynagrodzenie) jest fikcyjnie dodawany do dochodu podlegającego opodatkowaniu wyłącznie w celu określenia stawki podatku od osób fizycznych. Powoduje to wyższą stawkę podatkową. W drugim etapie ta wyższa stawka podatkowa jest stosowana do dochodu podlegającego opodatkowaniu (z wyłączeniem Kurzarbeitergeld, nieopodatkowanych dodatków dla pracodawców i wszelkich innych świadczeń zastępujących wynagrodzenie). Osoby pobierające dodatek za skrócony czas pracy są zobowiązane do złożenia zeznania podatkowego, jeżeli łączna wysokość dodatku za skrócony czas pracy otrzymanego w minionym roku kalendarzowym, ewentualnie łącznie z nieopodatkowanymi zasiłkami dla pracodawców lub innymi świadczeniami zastępującymi wynagrodzenie (np. zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek chorobowy, zasiłek rodzicielski), przekracza 410 EUR. Zastrzeżenie dotyczące progresji nie może być brane pod uwagę już przy potrącaniu przez pracodawcę podatku od wynagrodzenia, lecz dopiero przy obliczaniu podatku przez urząd skarbowy. Konkretne skutki podatkowe, które powstają w poszczególnych przypadkach, zależą od różnych czynników, na przykład od klasy podatkowej lub kombinacji klas podatkowych małżonków lub wspólników zarejestrowanej spółki cywilnej, wysokości kwot odliczeń od podatku od wynagrodzeń, innych dochodów podlegających opodatkowaniu, kosztów emerytury podlegających odliczeniu lub innych odliczeń. Możliwy jest zarówno zwrot podatku z Niemiec, jak i dopłaty podatkowe.

Rozlicz swój podatek z Niemiec z nami
i uzyskaj najwyższy zwrot podatku z zagranicy


Nasze kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie w odzyskiwaniu podatku z zagranicy gwarantują rozliczenie podatku z Niemiec szybko, skutecznie i z najlepszym wynikiem finansowym.

Chcesz rozliczyć podatek z Niemiec? Skontaktuj się z nami:

ROZLICZ PODATEK